vodilna slika

22. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-4/2017

Datum: 10. 5. 2017

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

 

 

s k l i c u j e m

 

22. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 25. maja 2017, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a r e d a :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava

4. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun in programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskem omrežjem za območje naselja Šentjošt in dela naselja Verdu – prva obravnava

5. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh in programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskem omrežjem v naselju Potov Vrh – prva obravnava

6. Predlog odredbe o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

7. Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto

8. Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo v Mestni občini Novo mesto

9. Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2016

10. Poslovni plan JP Komunala Novo mesto za leto 2017

11. Premoženjsko – pravne zadeve

12. Predlog sklepa o izstopu Mestne občine Novo mesto iz članstva v Skupnosti občin Slovenije

13. Kadrovske zadeve

14. Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske

15. Poročilo župana

16. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto: http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=189

 

S spoštovanjem,

 

mag. Gregor Macedoni

župan

 

 

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- vodje uradov občinske uprave

- pripravljalci gradiv

- Gregor Klemenčič, Komunala Novo mesto k 9. in 10. točki

 

 

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles