vodilna slika

1. izredna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-6/2017

Datum: 17. 7. 2017

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter določil 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

 

s k l i c u j e m

 

1. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 20. julija 2017, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a r e d a :

 

1. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – skrajšani postopek

 

Razlogi za sklic izredne seje so navedeni v obrazložitvi gradiva.

 

Gradivo je v poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

 

 

mag. Gregor Macedoni

župan

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- direktorica občinske uprave

- vodja Urada za finance in splošne zadeve

- pripravljalci gradiv

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles