vodilna slika

26. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-9/2017

Datum:   8.11.2017

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

26. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 23. novembra 2017, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici - prva obravnava
 4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - predlog za skrajšani postopek
 6. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – skrajšani postopek
 7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 - skrajšani postopek
 8. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2018
 9. Kadrovske zadeve
 10. Poročilo župana
 11. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/2017110810050538/26_redna_seja_mandat_2014__2018/

 

S spoštovanjem,

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                      župan

OBVEŠČENI :

 • člani/ce Občinskega sveta

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles