vodilna slika

Seje

18. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 11.03.2021 ob 16:00
Lokacija: Šolski center Novo mest, Šegova 112

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 - uradno prečiščeno besedilo ) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

18. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 11. marca 2021, ob 16. uri,

na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112

(velika predavalnica P1, pritličje, zadnji vhod)

 

z naslednjim predlogom

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto in predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
 4. Usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Brusnice (SD OLN 2) – druga obravnava
 5. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini – druga obravnava
 6. Predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN Obrtno-industrijska cona Livada« – prva obravnava
 7. Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg – prva obravnava
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava
 9. Kadrovske zadeve
 10. Poročilo župana
 11. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/

 

S spoštovanjem,

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                                       župan

Obveščeni:

 • člani/ce Občinskega sveta - elektronsko

Dnevni red

Zapisniki

Audio posnetki

Seje delovnih teles