vodilna slika

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 24 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022

datum: 29. 11. 2021

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
- 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1),
- Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (DUL, št. 19/21),
- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
- Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
- Odloka o spremembi odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 14/21),
- Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
- 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 159/21)
- in Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 (maj 2018)
objavlja

 

JAVNI RAZPIS MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA DELA ORGANIZACIJE OZ. POSAMEZNIKA ZA LETA 2022, 2023 IN 2024 IN/ALI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA/-OV ORGANIZACIJE OZ. POSAMEZNIKA ZA LETO 2022

 

Organizacija javnega razpisa

Mestna občina Novo mesto v letu 2022 objavlja javni razpis za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024, v skupni višini za leto 2022 do 1.562.040 EUR. V letu 2022 se izvede javni razpis za dve obliki delovanja organizacij oz. posameznikov in sicer bodo v skladu s pogoji javnega razpisa upoštevane:

  • vloge za triletne programe dela organizacij oz. posameznikov s posebnimi statusi za vsa izbrana področja delovanja ter
  • vloge za nove, enkratne projekte organizacij oz. posameznikov s posebnimi statusi na vseh izbranih področjih delovanja.

Mestna občina Novo mesto bo posamezne organizacije oz. posameznike s posebnimi statusi sofinancirala največ do višine 70 % vrednosti prijavljenega programa oz. projekta in glede na razpoložljiva sredstva po posameznih vsebinskih področjih. 

Posamezna organizacija oz. posameznik na javnem razpisu v okviru posameznega razpisnega roka sodeluje zgolj z eno vlogo za triletne programe dela in/ali enkratne projekte po posameznih področjih, v kateri opredeli svoj letni program dela ter področja delovanja oz. posamezen nov oz. enkraten projekt. Vlagatelj z isto aktivnostjo iz letnega programa dela ali istim novim oz. enkratnim projektom v letu 2022 kandidira le na eno navedeno področje delovanja.

V primeru sklenjenega triletnega sofinanciranja programov in delovanja bodo organizacije nadalje oddale vlogo za sofinanciranje na vsakoletnem javnem razpisu in zgolj priložile načrt dela za aktualno leto (v prihodnjih letih bosta to še javna razpisa za leti 2023 in 2024). Za sofinanciranje programa dela v drugih dveh letih se sklene aneks k pogodbi o sofinanciranju. Višina sofinanciranja v letih 2023 in 2024 bo določena glede na kakovost predloženih programov dela za aktualno leto ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. 

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, oddane elektronsko, do vključno podaljšanega prvega roka do nedelje, 9. 1. 2022 do 23:59, do vključno nedelje, 1. 5. 2022 do 23:59 za drugi razpisni rok ter do vključno nedelje, 2. 10. 2022 do 23:59 za tretji razpisni rok. 

Področja delovanja

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje programov in delovanja organizacij v skladu z njihovimi letnimi programi dela ter novih oz. enkratnih projektov podelila sredstva za leto 2022 za naslednja področja delovanja:

A. kultura v skupni višini do 309.600 EUR,

B. mladina v skupni višini do 154.400 EUR,

C. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 227.800 EUR,

Č. šport v skupni višini do 647.840 EUR,

D. dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 103.000 EUR,

E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 20.000 EUR,

F. delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 25.000 EUR,

G. turizem v skupni višini do 20.000 EUR,

H. prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine v skupni višini do 25.000 EUR,

I. oživljanje mestnega jedra v skupni višini do 27.000 EUR,

J. okolje in prostor v skupni višini do 10.000 EUR.

Razpisna dokumentacija in izpolnjevanje vloge

Besedilo razpisa in preostala razpisna dokumentacija so zaradi obsega in zagotovitve večje preglednosti na voljo v priponkah. Prav tako smo zaradi zagotovitve večje preglednosti ob številnih novostih razpisa pripravili tudi dodatek k razpisni dokumentaciji, v katerem boste našli podrobna navodila za izpolnjevanje vlog. Svetujemo, da si vso razpisno dokumentacijo ter navodila natančno in podrobno preberete. V dodatno pomoč bodo lahko obrazci Enotne digitalne vloge, ki smo jih pripravili tudi v obliki word obrazcev. Te lahko poljubno izpolnjujete in dopolnjujete. Ko ste zadovoljni z vsebino vloge in imate primerno pripravljena vsa potrebna dokazila, pa se lotite dejanske oddaje enotne digitalne vloge in izpolnite vse zahtevane in izbrane področne dele vloge.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

1. Besedilo javnega razpisa

Besedilo_razpisa.pdf

 

2. Spletna Enotna digitalna vloga s splošnim delom in deli za posamezna področja

Letošnja novost je oddaja vloge v digitalni obliki. Digitalno vlogo izpolnjujete najprej v SPLOŠNEM DELU, nadaljujete pa z vnašanjem podatkov po izbranih vsebinskih področjih od A do J: 

A. KULTURA

B. MLADINA 

C. SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Č. ŠPORT

D. DOGODKI IN PRIREDITVE V OBČINI NM 

E. MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE 

F. DELOVANJE DRUGIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ 

G. TURIZEM 

H. PRIREDITVE, KI IMAJO POMEN ZA TURISTIČNO PROMOCIJO OBČINE 

I. OŽIVLJANJE MESTNEGA JEDRA 

J. OKOLJE IN PROSTOR 

 

3. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju

Vzorec pogodbe

 

4. Poročilo o realizaciji programa/ projekta

Poročilo bo do obdobja oddajanja vmesnih poročil prav tako digitaliziran in ga bo možno oddajati samo v digitalni obliki.

Poročilo

KLIKNI ZA DOSTOP DO OBRAZCEV (povezava na vsebinske obrazce in zahtevek za izplačilo se nahaja na desni strani splošnega obrazca).

Za izpolnjevanje in oddajo poročila digitalno potrdilo ni obvezno. Uporabniki, ki nimate digitalnega potrdila ali pa ne izvajate bančnih plačil z Rekonom, se prijavite v aplikacijo z Rekono SMS, izpolnite obrazec, izvedete predogled in si shranite PDF obrazce na računalnik. Preneseno Pdf datoteko s prilogami oddate prek e-pošte na naslov mestna.obcina@novomesto.si. NE POSKUŠAJTE ODDATI V APLIKACIJI (v tem primeru vam bo javilo napako. Obrazce morate ponovno uvoziti s pritiskom na gumb UVOZI. Nato obrazec shranite in nam pošljite pdf datoteko).

5. Zahtevek za izplačilo

Zahtevek bo do obdobja oddajanja vmesnih poročil prav tako digitaliziran in ga bo možno oddajati samo v digitalni obliki.

Zahtevek

 

DODATKI K RAZPISNI DOKUMENTACIJI

 

1. Navodila za oddajo vloge

 

2. Enotna digitalna vloga na word obrazcih

Obrazci za predpripravo vloge v wordu, ki se kopirajo v enotno digitalno vlogo. Pomembno: vloge na izpolnjenih word obrazcih ne sprejemamo, oddana mora biti kot enotna digitalna vloga.

1_Vloga - Splošni del.doc

1.A_Kultura.doc

1.B_Mladina.doc

1.C_Socialno in zdravstveno varstvo.doc

1.Č_Šport.doc

1.D_Dogodki in prireditve.doc

1.E_Medobčinsko in mednarodno sodelovanje.doc

1.F_Delovanje drugih društev.doc

1.G_Turizem.doc

1.H_Prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo.doc

1.I_Oživljanje mestnega jedra.doc

1.J_Okolje in prostor.doc

 

Priporočamo ogled videoposnetka s koristnimi informacijami o novostih razpisa, sledenje navodilom za oddajo VEP obrazcev ter pregled pogostih vprašanj. V primeru tehničnih zagat pri izpolnjevanju obrazcev lahko pokličete na tel. št. 01 426 5376 ali pišete na e-naslov pisarna@eius.si.

nazaj