vodilna slika

21. seja leta 2009

                                                                                                          Številka: 032-5/2009

                                                                                                          Datum:   11. 2. 2009

 

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Napodlagi 21. in22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

21. sejoObčinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek,26. februarja 2009, ob 16. uri 

v sejnidvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto,Glavni trg 7 (Rotovž).

 

 Za sejo predlagam naslednji 

 

d n e v ni   r e d :

 

   1.   Ugotovitev sklepčnosti

   2.   Določitev dnevnega reda

   3.   Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskegasveta Mestne občine Novo mesto

   4.   Kadrovske zadeve

   5.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka oustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca

         Novo mesto - druga obravnava

   6.   Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto2009 -druga obravnava

   7.   Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestniobčini Novo mesto - prva obravnava

   8.   Analiza reorganizacije vrtcev v Mestni občini Novo mesto

   9.   Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občineNovo mesto za leto 2008

10.   Predlog letnega programa dela javnega gospodarskega zavodaza turizem Novo mesto za leto 2009

11.   Vprašanja in pobude

 

Priloženaso gradiva za 2., 3., 5., 6., 7.in 8. točko dnevnega reda. Gradivo je objavljeno tudi naspletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

Ostalagradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

 

Sspoštovanjem !

 

 

 

 

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

 

VABLJENI :

-         člani/ceobčinskega sveta

-         mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavnikiobčinske uprave

-         predsednikNadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles