vodilna slika

21. seja leta 2013

Številka: 9001-3/2013

Datum:   10. 4. 2013

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

21. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 25. aprila 2013, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim 

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne in 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 3. Usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM – 2) - 2. obravnava

 4. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

 5. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2012

 6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

 7. Predlog prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto uradno prečiščeno besedilo

 8. Predlog odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

 9. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

 10. Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

11. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

11.1 Poročilo o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leti 2010 in 2011

11.2 Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2012

11.3 Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestna občina Novo mesto za leto 2013

12. Premoženjsko – pravne zadeve

12.1 Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za leto 2013

13. Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu

14. Kadrovske zadeve

15. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

Posredovano:

Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles