vodilna slika

27. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-1/2018

Datum:   16.1.2018

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

27. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 1. februarja 2018, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž)

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Bučna vas- vzhod/1« in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Bučna vas - vzhod/1« - druga obravnava.

4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava

5. Usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec-2 - druga obravnava - UMIK

6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu - skrajšani postopek

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped - skrajšani postopek

8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto  2018 – skrajšani postopek

9. Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

9.1 Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018 in predlog letnega finančnega načrta Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018

10. Kadrovske zadeve

11. Poročilo župana

12. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/2018011714082475/27_redna_seja_mandat_2014__2018/

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                      župan

 

OBVEŠČENI :

  • člani/ce Občinskega sveta

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles