vodilna slika

31. redna seja mandat 2014 - 2018

                                                                                                                        Številka: 9001-5/2018

                                                                                                                        Datum:  27.6.2018

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

31. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 12. julija 2018, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž)

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3.   Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - druga obravnava
 4. Predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja  »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage« - druga obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
 6.   Predlog odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
 7. Usklajeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje (SD OLN GABRJE 1) - druga obravnava
 8. Usklajeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto (SD OLN KAMPUS-2) - druga obravnava
 9.   Usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu - druga obravnava
 10. Usklajeni predlog Odloka  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ob Ljubljanski cesti 27 - del - druga obravnava
 11. Usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec-2 - druga obravnava
 12. Usklajeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 3 (Prostorska ureditev romskega naselja Žabjak Brezje) - druga obravnava
 13. Usklajeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - SD OPN 4 (sprememba PIP brez grafičnega dela) - druga obravnava
 14. Usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2 )- druga obravnava
 15. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 - druga obravnava
 16. Dopolnjeni osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrvarjev hrib - prva obravnava
 17. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo -prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
 18. Predlog Odloka o  spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
 19. Predlog Odloka o  spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto –prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
 20. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto
 21. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto
 22. Predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto
 23. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
 24. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto
 25. Predstavitev načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v MO Novo mesto
 26. Poročilo o delu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža za leto 2017
 27. Premoženjsko - pravne zadeve

   27.1 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2019

   27.2 Predlog Sklepa o določitvi višine vrednosti pravnih poslov, ki niso vključeni v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2018

27.3 Podelitev statusa grajenega javnega dobra nepremičninam, ki predstavljajo javne poti in javne ceste lokalnega pomena

28. Kadrovske zadeve

29. Poročilo župana

30. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/2018061908285010/31_redna_seja_mandat_2014__2018/

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                      župan

 

 

OBVEŠČENI :

 • člani/ce Občinskega sveta

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles