vodilna slika

14. seja leta 2008

 

Številka: 032-7/2008

Datum: 2. 4. 2008

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001, 72/2005 in 9/2008)

 

s k l i c u j e m

 

14. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 17. aprila 2008, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

d n e v n i   r e d :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

4. Predlog odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto - druga obravnava

5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada - druga obravnava

6. Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti - prva obravnava

7. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007 - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

8. Predlog odloka o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava

9. Predlog gospodarskega načrta Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2008 - druga obravnava

10. Predlogi odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

10.1 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin - prva obravnava

10.2 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice - prva obravnava

10.3 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Center - prva obravnava

10.4 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotin Kette - prva obravnava

10.5 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska - prva obravnava

10.6 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm - prva obravnava

10.7 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec - prva obravnava

10.8 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče - prva obravnava

10.9 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Šmihel - prva obravnava

10.10 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto - prva obravnava

11. Predlog letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2008

12. Predlog sklepa o cenah programov predšolske vzgoje in rezervacij v Mestni občini Novo mesto

13. Predlog sklepa o soglasju k ceniku pristojbin, rezervacij in najemnin na tržnici in javnih sanitarijah

14. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 in plan dela za leto 2008

15. Premoženjsko - pravne zadeve

16. Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske

17. Kadrovske zadeve

18. Vprašanja in pobude

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10. in 11. točko dnevnega reda. Gradivo za 7. točko ste že prejeli s predhodno pošto. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

- predstavniki občinske uprave

- predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- pripravljalci gradiv k točkam od 4 do 6

- Komunala Novo mesto, d. o. (k 9. in 14. točki)

- Borut Šuštaršič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (k 14. točki)

 

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

- krajevne skupnosti

- Upravna enota Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles