vodilna slika

28. seja leta 2014

Številka: 9001-3/2014

Datum:   2. 4. 2014

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

28. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 17. aprila 2014, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim predlogom 

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1. 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda  
 2. 2. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. 3. Kadrovske zadeve
 4. 4. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
 5. 5. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec – druga obravnava
 6. 6. Predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
 7. 7. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 1. 8. Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak– prva obravnava
 2. 9. Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina – prva obravnava 
 3. 10. Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Krki – prva obravnava
 4. 11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek 
  1. 12. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2013
 5. 13. Premoženjsko – pravne zadeve
 6. 14. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

14.1 Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestna občina Novo mesto za leto 2013

14.2 Plan dela Nadzornega odbora za leto 2014

 1. 15. Program za oživitev in ohranitev Narodnega doma
 2. 16. Možnosti za zagotavljanje prostorov za RIC v bodoče
 3. 17. Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
 4. 18. Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto
 5. 19. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem

 

 

 

Po pooblastilu župana,

št. 032-15/2010 z dne 28. 6. 2011

 

 

mag. Mojca Špec Potočar,

podžupanja

 

 

 

Posredovano:

-          Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

-          Predsednici Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-          Pripravljalcem gradiv

-          Predstavnikom medijev

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles